Kralja Petra Svačića 12, Osijek
+385 31 531 330
info@hotel-millennium.hr
Opći Uvjeti Poslovanja

Dolazak / Odlazak

Soba je raspoloživa od 12 sati na dan dolaska. Sobu treba napustiti do 12 sati na dan odlaska. Soba će čekati do 22 sata na dan dolaska. U slučaju kasnijeg dolaska molimo kontaktirajte recepciju hotela.

Pristojbe

Boravišna pristojba 10,00 kn / 1,33 € po osobi na dan. Djeca do 12 godina starosti ne plaćaju, a djeca od 12 - 18 godina starosti plaćaju 50% pristojbe.

Uvjeti garancije rezervacije

Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, gost garantira rezervaciju kreditnom karticom ili uplatom akontacije u iznosu od jednog noćenja po smještajnoj jedinici.

Važeća kreditna kartica je potrebna samo kao garancija i neće biti terećena prilikom rezervacije, osim ako u ponudi nije drugačije navedeno. Plaćanje se obavlja prema važećem cjeniku u kunama na recepciji hotela.

Cijena usluge

Važeća cijena usluge navedena je na recepciji hotela kao i na web stranici hotela. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Direktor hotela ima pravo donijeti odluku o popustu na navedene cijene pod posebnim uvjetima.

Vrste, cijena i uvjeti otkaza rezervacije

Otkaz rezervacije

Mogućnost besplatnog otkaza rezervacije je do 5 dana prije dolaska. Za kasnije otkaze rezervacije hotel Millennium će zaračunati iznos prvog noćenja po smještajnoj jedinici. U slučaju nedolaska ili ranijeg odlaska bez prethodne najave hotel Millennium će zaračunati ukupni iznos uplaćene rezervacije.

Ponude ranog rezerviranja

Mogućnost besplatnog otkaza rezervacije je do 28 dana prije dolaska. Za kasnije otkaze rezervacije hotel Millennium će zaračunati iznos prvog noćenja po smještajnoj jedinici. U slučaju nedolaska bez prethodnog otkaza rezervacije hotel Millennium će zaračunati ukupni iznos rezervacije.

Potvrda rezervacije i putne isprave

Dokumentacija se šalje gostu pisanim putem, e-mailom, faxom ili poštom (prema dogovoru), a podrazumijeva potvrdu rezervacije i ugovorenih usluga, ukoliko je usluga garantirana uplatom akontacije. Pisana potvrda rezervacije mora sadržavati broj rezervacije, ime i prezime gosta, te podatke o smještaju.

Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne i/ili putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta hotel Millennium pretrpio dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam gost. Hotel Millennium nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Reklamacije

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti kao pisanu reklamaciju. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko gost uloži pisanu reklamaciju nakon tog roka, hotel Millennium takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Hotel Millennium je dužan donijeti pisano rješenje na prigovor u roku 15 dana od primitka pisane reklamacije gosta.

Obveze hotela Millennium

Hotel Millennium dužan je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika, te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve svoje obveze hotel će ispuniti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju 'više' sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti.

Obveze gosta

Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske, te da se pridržava kućnog reda u hotelu i da surađuje s djelatnicima hotela. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

  • Hidro-M.A.D. d.o.o.
  • Kralja Petra Svačića 12, Osijek
  • OIB: 57227464729
  • MBS: 030105779
  • IBAN: HR1924840081106733341
  • Vlasnik: Ivica Musil